Handelsbetingelser

 
TILBUD, ORDRE OG ACCEPT

Kun skriftlige tilbud og aftaler er bindende.

Tilbud er gældende 14 dage efter den dato, tilbuddet er dateret eller afgivet, medmindre andet er aftalt.

Et køb er endeligt, når køber skriftligt har accepteret tilbuddet. Herefter kan aftalen ikke annulleres, ændres eller udsættes af køber uden skriftlig accept fra Spangsberg Webdesign, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.

Såfremt køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke stemmer overens med den indgåede aftale, skal køber straks reagere skriftligt.

Arbejdet regnes som påbegyndt på en dato, der aftales mellem begge parter.

 
BETALING

Hjemmesideprojekter faktureres i to omgange. Første halvdel af beløbet faktureres, når Spangsberg Webdesign går i gang med arbejdet.
Anden halvdel af beløbet faktureres, når det det færdige produkt afleveres.

Faktura fremsendes per e-mail.
Betalingsfristen er 8 dage (med mindre andet er aftalt). Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 1 %, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK

Kørsel

Kørsel faktureres med statens takst pr. kørt kilometer + tid i bilen på 300 kr. eks. moms pr. time, medmindre andet er aftalt

Ekstra arbejde

Spangsberg Webdesign fakturerer kr. 750,- eks. moms pr. time for arbejde, der ikke fremgår af det skriftlige tilbud, medmindre andet er aftalt.
Karakteren af dette arbejde aftales med kunden, men vil omfatte opgaver der ligger ud over Basispakken. Ofte drejer det sig om research, skrivning eller redigering af tekst, fremskaffelse og/eller redigering af billedmateriale med mere.
Dette arbejde faktureres løbende eller efter aftale.

Ekstra software

Hvis der er behov for ekstra køb af softwarelicenser og lignende aftales dette med kunden. Udgifter til køb af softwarelicenser og lignende, refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 10 %, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 
PRAKTISKE FORHOLD

Kundens forberedelse

Medmindre andet er aftalt er kunden ansvarlig for produktion og levering af tekst samt anskaffelse af billedmateriale og lignende. Det aftales løbende, hvornår hvilket materiale skal afleveres

Domæne og Webhotel
Det er kundens ansvar at lave backup af et eventuelt tidligere website, før Spangsberg Webdesign påbegynder arbejdet.

Kunden er ansvarlig for oprettelse af domæne og webhotel før Spangsberg Webdesign påbegynder arbejdet.

Deadlines

Ved aftalens indgåelse planlægges en overordnet tidsplan.

Specifikke deadlines aftales løbende.

Respekt for aftalte deadlines er afgørende for processens forløb.
Overskrides deadlines, forlænger det ofte den samlede arbejdstid – og kan betyde væsentlige forsinkelser og udgifter.
Spangsberg Webdesign såvel som kunde forpligter sig derfor til at overholde aftalte tidsfrister.

Forsinkelser forårsaget af Spangsberg Webdesign

Ved forsinkelse, der forårsages af Spangsberg Webdesign eller dennes leverandører, kan betalingsfristen udskydes tilsvarende.

Forsinkelser forårsaget af kunden

I tilfælde af aflysning, udsættelse, manglende levering eller reaktion fra kundens side på designudkast, mail og lignende, kan Spangsberg Webdesign fakturere for planlagt arbejdstid.

Hvis kunden ikke leverer tekst og billedmateriale inden for den aftalte deadline, faktureres kunden for den, af Spangsberg Webdesigns, planlagte arbejdstid.

Hvis kunden aflyser et telefonisk, virtuelt eller fysisk møde mindre end 24 timer før, faktureres kunden for en time á kr. 750,- eks. moms.

Spangsberg Webdesign kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser, der skyldes kundens selv, tekniske problemer eller tilsvarende hos eksterne leverandører (webhotel, DK-Hostmaster etc.)

Indsigelser, rettelser og justeringer

Ønsker kunden rettelser af udført arbejde, bedes kunden sige til hurtigst muligt – og senest 72 timer efter kunden er anmodet om at vurdere udkast, færdigt arbejde etc. – herefter vil det være en ekstra rettelse som faktureres efter timepris

Administrativ adgang til websitet

Af praktiske årsager har kunden ingen administrativ adgang websitet, så længe Spangsberg Webdesign arbejder på det og dermed har ansvaret for dets tekniske tilstand og eventuelle fejl.
Når opgaven afsluttes får og kunden får adgang som administrator, ophører Spangsberg Webdesigns ansvar for websitets indhold, funktionalitet og tilstand.

Spangsberg Webdesigns ansvar ophører i samme øjeblik det tekniske ansvar for websitet overdrages til kunden.

Backup af website
Kunden har selv ansvar for at lave og opbevare backup af websitet – medmindre kunden har en vedligeholdelsesaftale med Spangsberg Webdesign.

 
MATERIALER

Kundens levering af materialer

Medmindre andet er aftalt er kunden ansvarlig for produktion og levering af tekst samt anskaffelse af billedmateriale og lignende. Det aftales løbende, hvornår hvilket materiale skal afleveres

Al materiale til website leveres digitalt – helst via mail. Alternativt som  .doc, .docx eller .txt.

Logo/billedmateriale leveres elektronisk i korrekt format (.jpg, .jpeg, .png, gif, pdf, eps, ai ).
Spangsberg Webdesign rådgiver og vejleder via skriftligt materiale.

Alle materialer skal leveres i kopi da kunden selv er ansvarlig for opbevaring af originaler.

Opbevaring af materiale

Spangsberg Webdesign påtager sig ikke noget ansvar for at opbevare leverede materialer og destruerer – i henhold til Persondataloven – leveret materiale 90 dage efter en opgave er fuldført

Juridisk ansvar for materiale

Kunden garanterer, at alle tekster, billeder eller andet grafisk arbejde denne leverer, enten ejes af kunden selv eller at kunden har tilladelse til at bruge dem. Når kunden giver Spangsberg Webdesigntekst, billeder eller andre billeder, accepterer kunden at beskytte Spangsberg Webdesign mod ethvert ophavsretsligt krav fra en tredjepart.

Spangsberg Webdesign må anvende det producerede materiale i egen markedsføring, medmindre andet aftales.

Materiale der anvendes efter opgavens levering

Spangsberg Webdesign fraskriver sig ethvert ansvar for ændringer samt billeder, tekst m.v. der anvendes på hjemmesiden efter opgaven er afleveret.

 
ANSVAR OG RETTIGHEDER

Tab

Spangsberg Webdesign er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af fejl i materiale, driftsstop/sikkerhedsproblemer på webhotellet eller andet.

Domænenavn og Webhotel

Domænenavn og webhotel oprettes altid i kundens navn. Kunden er ansvarlig for, at der angives korrekte oplysninger.

Udgifter til domænenavn og webhotel afholdes særskilt af kunden
Kunden er selv ansvarlig for at afgive korrekte og fyldestgørende oplysninger til brug ved oprettelse af domænenavn og webhotel.

Er der tale om at flytte domænenavn til nyt webhotel, er kunden selv ansvarlig for, at alle hidtidige aftaler opsiges rettidigt

Spangsberg Webdesign er ikke på nogen måde ansvarlig i forhold til webhotellet, dets service, sikkerhed, priser og/eller øvrige vilkår, handlinger, forhold, fejl og mangler.

 

Lovpligtige informationer

Kunden er selv ansvarlig for, at din hjemmeside indeholder alle de særlige informationer, der måtte være påkrævet i kundens branche.

Spangsberg Webdesign står kun for de generelle krav om information i forhold til cookies, indsamling af personlige oplysninger (GDPR), kontaktoplysninger og evt. CVR. nr.

Korrektur, fejl og rettelser

Når en opgaven er løst og endeligt godkendt har kunden ret til korrekturrettelser senest 72 timer efter levering – medmindre andet er aftalt. Herefter betragtes opgaven som afsluttet.

Tekniske og/eller sproglige fejl, som Spangsberg Webdesign er direkte ansvarlig for, bliver rettet uden yderligere fakturering indenfor 30 dage efter opgaven er afleveret.

Skade og tab

Spangsberg Webdesign og samarbejdspartnere frasiger sig ethvert ansvar for tabt omsætning/indtjening eller anden skade/tab af såvel økonomisk som anden karakter ved brug og køb af ydelser fra Spangsberg Webdesign.

Erstatningsansvar

Spangsberg Webdesigns økonomiske ansvar kan ikke overstige det beløb Spangsberg Webdesign har modtaget for opgaven – fratrukket de udgifter Spangsberg Webdesign måtte have haft til underleverandører på opgaveløsningen. Eksempelvis til tekstforfatter, fotograf, programmør, tegner eller andet.

 
FORCE MAJEURE

Spangsberg Webdesign hæfter ikke for manglende opfyldelse af aftalen som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, beslaglæggelse, brand, tyveri, usædvanlige naturforhold, pandemi/epidemi eller lignende.

I forhold til Covid-19 aftales særlige fleksible betingelser ud fra den aktuelle situation.

KONTAKT

Skriv til info@spangsbergwebdesign.dk

Du kan også ringe på 2463 3649.
Vi er altid klar til en snak.

Hvis du har et spørgsmål eller bare lige vil sende os en besked, så skriv her.
Vi vender hurtigt tilbage til dig.

Om os
Om Corona og Covid 19

Denne hjemmeside bruger cookies for at skabe den bedste brugeroplevelse for dig.

Læs mere her.